المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۱۴

سوال ۱۴

عددهای ۱ تا ۱۳۷۵ در یک ردیف نوشته شده‌اند. یک نفر از ابتدای این اعداد شروع می‌کند و عدد اول را خط می‌زند. عدد دوم را باقی می‌گذارد و عدد سوم را هم خط می‌زند و به همین ترتیب یک در میان عددها را خط می‌زند. سپس دوباره از اول لیست شروع می‌کند و اولین عددی را که خط نخورده است خط می‌زند و به همین صورت یک در میان عددهایی را که خط نخورده‌اند خط می‌زند. پس از آن دوباره از اول شروع می‌کند و همین کار را تا جایی ادامه می‌دهد که فقط یک عدد باقی بماند. آن یک عدد چند است؟

  1. ۱۳۷۴
  2. ۱۰۲۴
  3. ۶۸۷
  4. ۶۸۲
  5. ۵۱۲

پاسخ

گزینه (؟) درست است.

در مرحله اول اعداد فرد خط خورده و مضارب ۲ باقی می‌مانند. در مرحله دوم مضارب $(2^2)4$ باقی می‌مانند. در مرحله سوم مضارب $(2^3)8$ باقی می‌مانند و … و بالاخره در مرحله دهم $(2^{10})1024$ باقی می‌ماند.


ابزار صفحه