المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۶

سوال ۶

برای انجام یک پروژه می خواهیم ‎۶‎ دانش‌آموز را گروه‌بندی کنیم به طوری که هر گروه یا تک نفره یا شامل ‎۲‎ دانش‌آموز باشد. به چند طریق این کار ممکن است؟

  1. ۷۶
  2. ۶۴
  3. ۱۹۶
  4. ۳۵
  5. ۹۰

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

در اجرای این پروژه یا هیچ گروه دو نفره‌ای وجود ندارد و یا یک گروه دو نفره٬ یا دو گروه دو نفره و یا سه گروه دو نفره وجود دارد پس تعداد حالات ممکن عبارت‌اند از:

$$\binom{6}{0} + \binom{6}{2}+\binom{6}{2}\binom{4}{2}\div 2! + \binom{6}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2} \div 3!=1+15+45+15=76$$


ابزار صفحه