المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۵

سوال ۵

می‌خواهیم مقدار دو متغیر ‎$A$‎ و ‎$B$‎ را با هم عوض کنیم. کدام‌یک از برنامه‌های زیر این کار را انجام می‌دهند؟

  1. $A = A‎ - ‎B \\ B = A‎ + ‎B \\ A = B‎ - ‎A \\ $
  2. $A = A‎ - ‎B \\ B = A‎ - ‎B \\ A = A‎ - ‎B \\ $
  3. $A = A‎ + ‎B \\ B = A‎ - ‎B \\ A = A‎ + ‎B \\ $
  4. ‎$A = B \\ B = A \\ $
  5. ۱ و ۳

پاسخ

گزینه (؟) درست است.

اگر مقادیر متغیر‌های $A$ و $B$ را در ابتدا به ترتیب $\alpha$ و $\beta$ بنامیم٬ مقادیر $A$ و $B$ بعد از اجرای برنامه‌های ۳٬۲ و ۴ به ترتیب به صورت: «$\alpha -2\beta،\beta$ » ٬ «$\alpha،2\alpha+\beta$» و «$\beta،\beta$» خواهد شد.


ابزار صفحه