المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۴

سوال ۴

در کشوری ‎۹‎ شهر با نام‌های $A$‎ تا $I$‎ وجود دارد. بین این شهرها جاده‌هایی کشیده شده است. نقشه‌ی این جاده‌ها همراه با طول آن‌ها در شکل مقابل نشان داده شده است، ولی متأسفانه نام ‎۵‎ تا از این شهرها از نقشه پاک شده است‎.‎

اطلاعات زیر را در مورد شهرها می‌دانیم:

  • $C$‎ و $D$‎ دورترین شهرها هستند.
  • کوتاه‌ترین فاصله‌ی بین ‎$B$‎ و $‎C$‎ برابر با کوتاه‌ترین فاصله‌ی بین ‎$E$‎ و ‎$I$‎ است.
  • کوتاه‌ترین فاصله‌ی بین $‎H$‎ و $‎F$‎، یکی بیش‌تر از کوتاه‌ترین فاصله‌ی بین $H‎$ و $E$‎ است.
  • کوتاه‌ترین فاصله‌ی بین $‎A$‎ و $‎B$‎، دو برابر کوتاه‌ترین فاصله‌ی بین ‎$B‎$ و $H‎$ است.

شهری که در شکل با ستاره مشخص شده است، کدام شهر است؟ ‎

  1. $A$
  2. $C$
  3. $F$
  4. $H$
  5. $I$

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

با توجه به اطلاعات مسئله٬ نام‌گذاری شهرها به شکل زیر می‌باشد و در نتیجه شهری که با ستاره مشخص شده است $A$ می‌باشد.


ابزار صفحه