المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۳

سوال ۳

فرض کنید ‎$b_qb_{q-1}\ldots b_0$‎ نمایش عدد ‎$b$‎ در مبنای ‎۲‎ باشد. عدد ‎$b$‎ بر ‎۳‎ بخش‌پذیر است اگر و تنها اگر:

  1. ‎$b_1 = b_0 = 1$
  2. مجموع ‎$b_i$‎ ها بر ‎۹‎ بخش‌پذیر باشد.
  3. مجموع ‎$b_i$‎ ها بر ‎۳‎ بخش‌پذیر باشد ولی بر ‎۹‎ بخش‌پذیر نباشد.
  4. مقدار ‎$b_0‎ - ‎b_1‎ + ‎b_2‎ - ‎\cdots$‎ صفر باشد. ‎
  5. مقدار ‎$b_0‎ - ‎b_1‎ + ‎b_2‎ - ‎\cdots$‎ بر ‎۳‎ بخش‌پذیر باشد.

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

در حالت کلی قابل اثبات است که اگر $a_p a_{p-1}…a_0$ نمایش عدد $a$ در مبنای $n$ باشد٬ آن‌گاه عدد $a$ بر $n+1$ بخش‌پذیر است اگر و تنها اگر مقدار $a_0-a_1+a_2-…$ بر $n+1$ بخش‌پذیر باشد. کافی است بسط عدد در مبنای $n$ را بنویسید.


ابزار صفحه