المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۷

سوال ۷

محمد متوجه شد که امسال سن او برابر مجموع رقم‌های سال تولد اوست. سن او در چه محدوده‌ای است؟

  1. ‎۱۱‎ تا ‎۱۴
  2. ۱۵‎ تا ‎۱۹
  3. ۲۱‎ تا ‎۲۵
  4. ۲۶‎ تا ‎۲۹
  5. ۳۱‎ تا ‎۳۶

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

با توجه به این که امسال (سال برگزاری این دوره المپیاد) ۱۳۷۵ می‌باشد٬ پس سال تولد محمد ۱۳۵۸ می‌باشد که سن او برابر با ۱۷ و مجموع $1+3+5+8$ نیز ۱۷ می‌باشد.


ابزار صفحه