المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۳۹

سوال ۳۹

ظرفی با گنجایش ‎۱۰‎ لیتر پر از شیر داریم. آیا می‌توان فقط به کمک یک ظرف ‎۷‎ لیتری و یک ظرف ‎۳‎ لیتری، ‎۵‎ لیتر شیر برداشت؟

پاسخ

الگوریتم کار به شکل زیر است:

  • دو بار پیمانه ۳ لیتری را پر کرده و در پیمانه‌ی ۷ لیتری خالی می‌کنیم.
  • بار دیگر پیمانه‌ی ۳ لیتری را پر کرده و آن را تا جایی که پیمانه‌ی ۷ لیتری پر شود٬ درون آن خالی می‌کنیم(بدیهی است که در درون پیمانه‌ی ۳ لیتری٬ ۲ لیتر شیر باقی خواهد ماند.)
  • پیمانه‌ی ۷ لیتری را در درون پیمانه‌ی ۱۰ لیتری خالی می‌کنیم.
  • ۲ لیتر شیر موجود در پیمانه‌ی ۳ لیتری را در درون پیمانه‌ی ۷ لیتری می‌ریزیم.
  • پیمانه‌ی ۳ لیتری را از پیمانه‌ی ۱۰ لیتری که محتوی ۸ لیتر شیر است پر کرده و در پیمانه‌ی ۷ لیتری خالی می‌کنیم.
  • پایان.

ابزار صفحه