المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۴۰

سوال ۴۰

سالنی به مساحت ‎۷‎ متر مربع داریم. می‌خواهیم سه تکه موکت به اشکال دلخواه و هر یک به مساحت ‎۳‎ متر مربع سفارش دهیم.

آیا می‌توان این سه تکه موکت را به گونه‌ای سفارش داد که بتوان طوری آن‌ها را در سالن پهن کرد که مساحت سطحی که هر دو موکت روی هم قرار گرفته‌اند اکیدا کم‌تر از یک متر مربع باشد؟

پاسخ

مطابق شکل زیر :

موکت شماره ۱ شامل ناحیه‌های $A$ و $B$ و $C$ می‌باشد.

موکت شماره ۲ شامل ناحیه‌های $B$ و $E$ و $F$ می‌باشد.

موکت شماره ۳ شامل ناحیه‌های $C$ و $D$ و $E$ می‌باشد.


ابزار صفحه