المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۳۸

سوال ۳۸

آیا می‌توان با چسباندن چهار مربع ‎$1 \times 1$‎ به هم، یک کاشی ساخت که با ‎۱۶‎ عدد از این کاشی‌ها ‎نتوان یک اتاق ‎$8 \times 8$‎ را فرش کرد؟‎

هر دو مربعی که به هم چسبیده باشند باید در تمام ضلع اشتراک داشته باشند، نه در قسمتی از آن.

پاسخ

به عنوان مثال نمونه‌ای از نوع چسباندن در شکل زیر مشاهده می‌شود:


ابزار صفحه