المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۳۷

سوال ۳۷

آیا می‌توان یک جدول ‎$5 \times 5$‎ را با عددهای صحیح به گونه‌ای پر کرد که مجموع همه‌ی عددها مثبت باشد، ولی مجموع هر ‎۴‎ عددی که تشکیل یک زیرجدول ‎$2 \times 2$‎ می‌دهند منفی باشد؟

پاسخ

به عنوان مثال یک نمونه در شکل زیر مشاهره می‌شود:


ابزار صفحه