المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۳۶

سوال ۳۶

آیا می‌توان ‎۶‎ گلوله را طوری در مرکز خانه‌های یک صفحه‌ی شطرنجی ‎$3 \times 3$‎ قرار داد که هیچ سه گلوله‌ای در یک راستای افقی یا عمودی یا قطری نباشند؟

پاسخ

مطابق شکل زیر:


ابزار صفحه