المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۳۵

سوال ۳۵

در صفحه‌ی مقابل تعداد ‎۱۶‎ مهره در خانه‌های مشخص شده قرار دارند. یک اسب در این صفحه به این صورت حرکت می‌کند که دو خانه در امتداد افقی (یا عمودی) و یک خانه در امتداد عمودی (یا افقی).

می‌خواهیم از یکی از خانه‌های بدون مهره با اسب شروع به حرکت کنیم و پس از ‎۱۶‎ بار حرکت هر ‎۱۶‎ مهره را توسط اسب بگیریم. هر بار که اسب در خانه‌ی با مهره فرود می‌آید آن مهره را می‌گیرد.

آیا عمل فوق امکان‌پذیر است یا خیر؟

پاسخ

کافی است مطابق جدول زیر مهره از خانه‌ی ۱ شروع کرده و به ترتیب در خانه‌های ۳٬۲،…،۱۷ فرود آید.


ابزار صفحه