المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۲۲

سوال ۲۲

با توجه به تعریف سوال قبل، عبارت پسوندی ‎${\verb|abc!def*/+/-|}‎$ معادل کدام عبارت زیر است که به صورت معمولی نوشته شده است؟

  1. $a-{\displaystyle \frac{b}{-c+\frac{d}{e*f}}}$‎
  2. ${\displaystyle \frac{a‎ - ‎b}{-c‎ + ‎{d \over e * f}}}$‎
  3. ${\displaystyle \frac{\frac{a‎ - ‎b}{-c‎ + ‎d}}{e * f}}$‎
  4. $a-{\displaystyle \frac{b}{{-c‎ + ‎d \over e}*f}}$‎
  5. $a-{\displaystyle \frac{b}{-c‎ +‎{d \over e}*f}}$

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

معادل پسوندی گزینه‌های ۴٬۳٬۲ و ۵ به ترتیب به صورت $abc!d+e/f*/- ، ab-c!d+ef*// ، ab-c!def*/+$ و $abc!de/f*+/-$ می‌باشد.


ابزار صفحه