المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۱۱

سوال ۱۱

برای مقادیر صحیح ‎$x \ge 0$‎ و ‎$y \ge 0$‎، تابع ‎$A(x‎, ‎y)$‎ را به این صورت تعریف می‌کنیم:

\[ ‎\begin{eqnarray*}‎ ‎A(0‎, ‎y) & = & y‎ + ‎1 \\‎ ‎A(x‎ + ‎1‎, ‎0) & = & A(x‎, ‎1) \\‎ ‎A(x‎ + ‎1‎, ‎y‎ + ‎1) & = & A(x‎, ‎A(x‎ + ‎1‎, ‎y)) \end{eqnarray*}‎ \]

مقدار ‎$A(1‎, ‎y)$‎ برای کلیه‌ی مقادیر نامنفی ‎$y$‎ چه‌قدر است؟

  1. ۲
  2. $y‎ + ‎1$
  3. $y‎ + ‎2$
  4. $2y‎ + ‎3$
  5. هیچ‌کدام

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

$$A(1,y)=A(0+1,(y-1)+1)=A(0,A(1,y-1))=A(1,y-1)+1$$

در تساوی‌های فوق ابتدا از فرض سوم و سپس از فرض اول استفاده شده است. به استقرا ثابت می‌شود که:

$$A(1,y)=A(1,0)+y$$

و اما با توجه به فرض دوم مسئله٬ $A(1,0)$ به شکل زیر به‌دست می‌آید:

$$A(1,0)=A(0+1,0)=A(0,1)=1+1=2$$

پس:

$$A(1,y)=2+y$$


ابزار صفحه