المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۱۲

سوال ۱۲

تمام اعداد طبیعی را پشت سر هم نوشته‌ایم. ‎۱۳۷۵‎ امین رقم این دنباله چیست؟ (اعداد طبیعی از ‎۱‎ شروع می‌شوند‎.)

  1. ۳
  2. ۴
  3. ۵
  4. ۶
  5. ۹‎

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

در ابتدا ۹ رقم (اعداد یک رقمی)٬ سپس ۱۸۰ رقم(اعداد دو رقمی) نوشته می‌شوند. پس تا قبل از نوشته شدن اولین عدد سه رقمی مجموعا ۱۸۹ رقم نوشته شده است. پس از اعداد سه رقمی مجموعا باید $1375-189$ یعنی ۱۱۸۶ رقم نوشته شود. خارج قسمت تقسیم ۱۱۸۶ بر ۳ برابر ۳۹۵ می‌باشد. پس به تعداد ۳۹۵ عدد سه رقمی یعنی از ۱۰۰ تا ۴۹۴ را نیز می‌نویسیم. دراین حال مجموعا $189+395\times3$ یعنی ۱۳۷۴ رقم به کار رفته است. پس ۱۳۷۵ امین رقم ۴ می‌باشد( رقم صدگان عدد ۴۹۵).


ابزار صفحه