المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۶:سوال ۱۰

سوال ۱۰

در شبکه‌ی $12\times12$ مقابل ۲۰ ماشین در نقاط پررنگ قرار گرفته‌اند و می‌خواهند به نقاط توخالی روبه‌روی خود بروند. ماشین‌های سمت راست جدول تنها به سمت چپ حرکت می‌کنند و ماشین‌های پایین جدول تنها به سمت بالا حرکت می‌کنند. سرعت هر ماشین یک متر بر ثانیه است و فاصله‌ی هر دو نقطه‌ی مجاور در جدول یک متر است. می‌خواهیم به هر ماشین عددی طبیعی از ۱ تا $k$ نسبت دهیم طوری که اگر هر ماشین در زمانی که به آن نسبت داده شده شروع به حرکت کند، بدون برخورد با ماشین دیگری به مقصد خود برسد. کوچک‌ترین عدد $k$ که بتواند شرایط فوق را برآورده کند چقدر است؟

  1. ۲
  2. ۳
  3. ۴
  4. ۶
  5. ۱۱

پاسخ

گزینه‌ی ۱ درست است.

می توانیم طوری به ماشین ها عدد نسبت دهیم که در هر لحظه ماشین های یک سمت در خانه های یک رنگ و ماشین های سمت دیگر در رنگ دیگر باشند.


ابزار صفحه