المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوال ۲۰

سوال ۲۰

سه نفر داریم که پول هر یک از آن‌ها (به دلار) یک عدد صحیح بزرگ‌تر از صفر است و مجموع پول آن‌ها ۱۰۱ دلار است. هر گاه پول یکی از این افراد از مجموع پول دو نفر دیگر بیش‌تر باشد، می‌گوییم بین این سه نفر «تضاد طبقاتی» وجود دارد. به چند حالت ممکن است بین این سه نفر تضاد طبقاتی وجود داشته باشد؟

  1. ۳۸۲۵
  2. ۳۶۷۵
  3. ۱۲۷۵
  4. ۱۲۲۵
  5. ۷۳۵۰

ابزار صفحه