المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوال ۲۱

سوال ۲۱

یارا یک قطعه چوب به طول ۲۰ به یاور داده و از ا و خواسته که آن را به ۲۰ قطعه به طول ۱ تبدیل کند. هر بار که یاور یک قطعه چوب به طول $x+y$ را به دو قطعه با طول‌های $x$ و $y$ تقسیم کند، یارا $x\times y$ تومان به او و $x+y$ تومان به شاگردش می‌دهد. حداکثر پولی که یاور و شاگردش می‌توانند به دست بیاورند به ترتیب چند است؟

  1. ۲۱۰ و ۱۱۶
  2. ۱۹۰ و ۲۰۹
  3. ۱۷۰ و ۲۰۹
  4. ۱۹۰ و ۸۸
  5. ۱۷۰ و ۸۸

ابزار صفحه