المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوال ۱۹

سوال ۱۹

جدولی با ۱۰۰ سطر همانند شکل روبرو در نظر بگیرید که ۵۰ سطر آن دو خانه و ۵۰ سطر آن سه خانه دارند. می‌خواهیم از گوشه‌ی پایین چپ به گوشه‌ی بالا راست برویم به صورتی که از روی خط‌ها حرکت کرده و همواره به سمت بالا و یا راست حرکت کنیم. به چند طریق می‌توان این کار را انجام داد؟

  1. ۴۳۵
  2. ۳۸۰
  3. ۴۲۰
  4. ۳۹۹
  5. ۴۱۸

ابزار صفحه