المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوال ۱۸

سوال ۱۸

دنباله $\langle 7,11,9,5,1,10,6,1 \rangle$ را در نظر بگیرید. به چند طریق می‌توان بین اعداد این دنباله عملگرهای $AND$ و $OR$ قرار داد طوری که حاصل عبارت برابر صفر شود؟ دقت کنید که باید هفت عملگر گذاشته شود و عملگرها از چپ به راست محاسبه می‌شوند.

  1. ۳۶
  2. ۴۸
  3. ۲۴
  4. ۴۲
  5. ۶۴

ابزار صفحه