المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوال ۱۷

سوال ۱۷

یک جدول $4\times 4$ داده شده است. می‌خواهیم شش مهره‌ی یکسان را در شش خانه‌ی متفاوت از جدول قرار دهیم طوری که در هر سطر و در هر ستون، تعداد زوجی مهره قرار گرفته باشد. به چند طریق این کار امکان‌پذیر است؟

  1. ۶۴
  2. ۱۸
  3. ۲۴
  4. ۱۲۸
  5. ۹۶

ابزار صفحه