المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوال ۱۶

سوال ۱۶

یک گراف را «زیبا» می‌نامیم اگر راسی در آن وجود داشته باشد که در تمام دورهای به طول فرد آمده باشد. بین تمام گراف‌های ساده‌ی ۱۰۱ راسی زیبا، گرافی را در نظر بگیرید که بیش‌ترین تعداد یال را دارد. این گراف چند یال دارد؟

  1. ۴۷۰
  2. ۲۵۰۰
  3. ۲۶۰۰
  4. ۱۰۱
  5. ۵۰۵۰

ابزار صفحه