المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۴:سوال ۲۰

سوال ۲۰

تعدادی آجر همانند شکل مقابل داده شده‌اند. هر آجر روی یک یا دو آجر دیگر و یا روی زمین قرار دارد.

آجری که روی زمین نیست تنها زمانی می‌افتد که آجر دیگری زیرش قرار نداشته باشد. می‌خواهیم تعدادی از آجرها را برداریم طوری که آجرهای سطر بالا برداشته نشوند و هیچ آجری نیافتد. در این صورت حداکثر چند آجر را می‌توان برداشت؟

  1. ۱۴
  2. ۱۱
  3. ۱۲
  4. ۱۵
  5. ۱۳

راهنمایی

روی آجر‌های انتخابی سطر به سطر حالت‌بندی کنید. آجرهایی را که وضعیتشان به صورت یکتا تعیین می‌شود، مشخص کنید.

پاسخ

گزینه‌ی ۳ درست است.

دو خانه‌ی گوشه‌ا‌ی جدول باید باقی بمانند و پس از نگه‌داشتن آن‌ها بقیه‌ی آجرها به صورت یکتا تعیین می‌گردند. در شکل مقابل آجرهایی که باید باقی بمانند با رنگ تیره و آجرهایی که می‌توان برداشت با رنگ سفید مشخص شده‌اند.


ابزار صفحه