المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۴:سوال ۲۱

سوال ۲۱

همانند مسئله‌ی قبل آجرهایی همانند شکل روبه‌رو داریم، با این تفاوت که آجرهای خاکستری نباید برداشته شوند. در این صورت حداکثر چند آجر را می‌توان برداشت؟

  1. ۷
  2. ۸
  3. ۶
  4. ۹
  5. ۵

راهنمایی

روی آجر‌های انتخابی سطر به سطر حالت‌بندی کنید. آجرهایی را که وضعیتشان به صورت یکتا تعیین می‌شود، مشخص کنید.

پاسخ

گزینه‌ی ۲ درست است.

همانند مسئله‌ی قبلی ابتدا باید آجرهایی که باید باقی گذاشت را می‌گذاریم. سپس بین حالات ممکن که محدود است، حالتی را انتخاب می‌کنیم که بهترین نتیجه به دست آید. بهترین نتیجه همانند شکل روبه‌رو ۸ است.


ابزار صفحه