المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۴:سوال ۱۹

سوال ۱۹

خیکوله و خیکولتا روی جدول ۴ × ۴ روبه‌رو بازی زیر را انجام می‌دهند:

  1. ابتدا خیکوله سطر‌ها را به دلخواه جابه‌جا می‌کند (سطرها را جایگشت می‌دهد).
  2. سپس ستون‌ها را به دلخواه جابه‌جا می‌کند (ستون‌ها را جایگشت می‌دهد).
  3. سپس خیکولتا تعداد جفت ۱های مجاور را می‌شمارد (دو خانه‌ای که ضلع مشترک دارند مجاورند) و به تعداد آن به خیکوله شکلات می‌دهد.

اگر خیکوله به بهترین نحو ممکن بازی کند چند شکلات می‌تواند به دست بیاورد؟

  1. ۱۳
  2. ۱۴
  3. ۱۵
  4. ۱۶
  5. ۱۷

پاسخ

گزینه‌ی ۲ درست است.

تعداد جفت‌های سطری و ستونی کنار هم جدا شمرده می‌شوند. سطری‌ها بهترین حالت ۷ تا و ستونی‌ها هم ۷ تا است.


ابزار صفحه