المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۴:سوال ۱۹

سوال ۱۹

خیکوله و خیکولتا روی جدول ۴ × ۴ روبه‌رو بازی زیر را انجام می‌دهند:

  1. ابتدا خیکوله سطر‌ها را به دلخواه جابه‌جا می‌کند (سطرها را جایگشت می‌دهد).
  2. سپس ستون‌ها را به دلخواه جابه‌جا می‌کند (ستون‌ها را جایگشت می‌دهد).
  3. سپس خیکولتا تعداد جفت ۱های مجاور را می‌شمارد (دو خانه‌ای که ضلع مشترک دارند مجاورند) و به تعداد آن به خیکوله شکلات می‌دهد.

اگر خیکوله به بهترین نحو ممکن بازی کند چند شکلات می‌تواند به دست بیاورد؟

  1. ۱۳
  2. ۱۴
  3. ۱۵
  4. ۱۶
  5. ۱۷

راهنمایی

با توجه به این که با جا به جایی سطرها و ستون‌ها، خانه‌های هم‌سطر همچنان هم‌سطر باقی می‌مانند و خانه‌های هم‌ستون همچنان هم‌ستون باقی می‌مانند، یک کران بالا برای جواب به دست آورید.

راهنمایی

در صورتی که بخواهیم به حداکثر مقدار محاسبه شده در راهنمایی قبل نزدیک شویم، با توجه به اشتراکات ستونی هر دو سطر، ترتیب ایده‌آل سطرها را به دست آورید. به عبارت دیگر سعی کنید سطر‌هایی را که در یک ستون مشترک مقدار یک دارند، کنار هم قرار دهید. این کار را برای ستون‌ها نیز تکرار کنید.

پاسخ

گزینه‌ی ۲ درست است.

تعداد جفت‌های سطری و ستونی کنار هم جدا شمرده می‌شوند. سطری‌ها بهترین حالت ۷ تا و ستونی‌ها هم ۷ تا است.


ابزار صفحه