المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۴:سوال ۱۱

سوال ۱۱

به چند حالت می‌توان چهار وزیر را روی یک صفحه‌ی شطرنج $4 \times 4$ قرار داد طوری که یک‌دیگر را تهدید نکنند؟ دو وزیر یک‌دیگر را تهدید می‌کنند اگر هم‌سطر، هم‌ستون یا هم‌قطر باشند. فرض کنید صفحه‌ی شطرنج ثابت است و نمی‌چرخد.

  1. ۰
  2. ۱
  3. ۲
  4. ۴
  5. ۸

پاسخ

گزینه‌ی ۳ درست است.

با رسم درخت حالات که در شکل روبه‌رو نمایش داده شده به عدد ۲ می‌رسیم.


ابزار صفحه