المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۴:سوال ۱۲

سوال ۱۲

یک صفحه‌ی شطرنج ۶ در ۶ داریم که یک مهره‌ی اسب در خانه‌ی (۱,۱) آن قرار گرفته است. می‌دانیم که اسب به شکل L روی صفحه حرکت ‌می‌کند. روی هر خانه حداقل تعداد حرکات لازم برای رسیدن اسب به آن خانه را نوشته‌ایم. بزرگ‌ترین این اعداد چند است؟

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵

پاسخ

گزینه‌ی ۴ درست است.

در هر حرکت می‌توان حداکثر سه واحد به هدف نزدیک‌تر شد. در صورتی که بخواهیم به خانه‌ی (۶,۶) جدول برسیم باید حداقل ۱۰ واحد حرکت کنیم که معادل حداقل ۴ حرکت اسب است. همچنین با بررسی خانه‌های نهایی جدول می‌توان مثالی آورد که با ۴ حرکت به تمام آن خانه‌ها رسید.


ابزار صفحه