المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۹:سوال ۷

سوال ۷

در شکل مسئله‌ی شماره‌ی ۶ (سوال قبل)٬ اگر به $y$ طریق بتوان مثلث‌های به ضلع ۱ که در ضلع اشتراک ندارند (و می‌توانند در رأس اشتراک داشته باشند) را انتخاب کرد٬ باقی‌مانده‌ی $y$ بر ۵ چند است؟

  1. ۰
  2. ۱
  3. ۲
  4. ۳
  5. ۴

پاسخ

گزینه‌ی (4) درست است.

همانند سوال قبلی براساس انتخاب تعداد مثلث‌های گوشه‌ای حالت‌بندی می‌کنیم:

  • صفر مثلث از گوشه انتخاب شود: در این صورت باید سه مثلث از ۶ مثلث داخلی انتخاب شود که به دو حالت ممکن است.
  • یک مثلث از گوشه انتخاب شود: ابتدا به سه حالت می‌توان مثلث گوشه‌ای را انتخاب کرد. سپس ۵ مثلث داخلی باقی خواهند ماند که باید دو عضو غیرمجاور انتخاب شود. اینکار به ۶ طریق ممکن است. پس مجموعا ۱۸ حالت بدست آمد.
  • دو مثلث از گوشه انتخاب شود: ابتدا به سه حالت می‌توان دو مثلث گوشه‌ای را انتخاب کرد. سپس چهار حالت برای انتخاب مثلث داخلی داریم. پس در مجموع ۱۲ حالت به‌دست می‌آید.
  • سه مثلث از گوشه انتخاب شود: این‌کار به یک حالت ممکن است.

پس در کل ۳۳ حالت وجود دارد که باقی‌مانده‌ی آن بر ۵ برابر ۳ است.


ابزار صفحه