المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۹:سوال ۲۶

سوال ۲۶

به ازای هر دو عدد صحیح بین ۰ تا $۲^{۱۰} - ۱$ که اختلاف آن دو دقیقا $۲^۶$ است٬ یک پاره‌خط بین نقاط متناظر این دو عدد روی محور $x$ها رسم می‌کنیم. می‌خواهیم از این پاره‌خط‌ها زیرمجموعه‌ای مانند $S$ انتخاب کنیم که هریک از نقاط محور حداکثر روی یکی از پاره‌خط‌های عضو $S$ باشد. فرض می‌کنیم نقاط دو سر هر پاره‌خط روی آن قرار ندارند. $S$ حداکثر می‌تواند چند عضو داشته باشد؟

  1. ۴
  2. ۸
  3. ۳۲
  4. ۶۴
  5. ۲۵۶

پاسخ

پاسخ در میان گزینه‌ها نیست.

باتوجه به اینکه مجموعا ۱۰۲۴ نقطه داریم و هر خط روی حداقل ۶۲ نقطه قرار می‌گیرد حداکثر 16 خط می‌توان رسم کرد. به عنوان مثال نیز می‌توان خطوط را پشت سرهم قرار داد تا شرایط را برقرار کنند.


ابزار صفحه