المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۹:سوال ۲۵

سوال ۲۵

یک حشره در خانه‌ی گوشه‌ي پایین و سمت چپ یک مربع $۷\times ۷$ نشسته است. در هر جهش یکی از سه کار زیر را انجام می‌دهد:

  • دو واحد به سمت راست می‌پرد٬
  • دو واحد به سمت بالا می‌پرد٬ یا
  • با یک پرش ۴۵ درجه‌ای٬ یک واحد به سمت راست و یک واحد به سمت بالا می‌پرد.

دقت کنید که این حشره با دقیقا ۶ جهش به خانه‌ی گوشه‌ی بالا سمت راست مربع می‌رسد. تعداد دنباله‌های مختلف جهش که حشره را به خانه‌ي گوشه‌ی بالا سمت راست مربع می‌رسانند چندتاست؟

  1. $۳^۶$
  2. ۶۴
  3. ۲۷۶
  4. ۱۰۱
  5. ۱۴۱

پاسخ

گزینه‌ی (۵) درست است.

تنها شرطی که در این دنباله‌ی به طول ۶ داریم این است که تعداد حرکات شماره‌ی یک و دو باهم برابر باشند.

در نتیجه تعداد حالات ممکن در صورتی که تعداد حرکات شماره‌ی یک بین صفر تا سه باشد به ترتیب برابر است با: $\binom{6}{3}, \binom{6}{2,2,2}, \binom{6}{1,1,4}, \binom{6}{6}$ که جمع این اعداد برابر می‌شود با ۱۴۱.


ابزار صفحه