المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۹:سوال ۲۷

سوال ۲۷

فرض کنید $A$ کوچک‌ترین عدد بزرگ‌تر از ۱۳۸۷ است که بر ۷ بخش‌پذیر بوده و رقم‌های آن (در مبنای ۱۰) فقط از ۱ و ۲ تشکیل شده‌اند. تعداد رقم‌های $A$ چند است؟

  1. ۴
  2. ۵
  3. ۶
  4. ۷
  5. ۸

پاسخ

گزینه‌ی (۱) درست است.

عدد ۲۱۲۱ بر ۷ بخش‌پذیر است و شرایط مسئله را نیز دارد. در نتیجه $A≤2121$. پس $A$ $4$رقمی است.


ابزار صفحه