المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۹:سوال ۱۳

سوال ۱۳

مجموعه‌ي همه‌ی انسان‌ها٬ از آغاز تاریخ تا کنون را $M$ بنامید. اگر مجموع تعداد فرزندان اعضای $M$ برابر $n$ و مجموع تعداد نوه‌های اعضای $M$ برابر $n'$ باشد٬ $\frac{n'}{n}$ به کدام عدد نزدیک‌تر است؟

  1. ۴
  2. ۲
  3. $\frac۳۲$
  4. ۱
  5. $\frac۱۲$

پاسخ

گزینه‌ی (2) درست است.

هر فردی از اعضای $M$دوبار (به ازای پدر و مادر خود) در فرزندان حساب می‌شود (بجز اولین آدمیزاد) ولی چهاربار (به ازای پدر و مادر پدر و پدر و مادر مادر خود) در نوه‌ها محاسبه می‌شود (بجز اولین آدمیزاد و فرزندانش). در نتیجه نسبت گفته شده بسیار نزدیک به ۲ خواهد بود.


ابزار صفحه