المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۸:سوال ۱۹

سوال ۱۹

یک جدول $۱۰ \times ۱۲$ داریم. مختصات خانه‌ی بالا سمت چپ (۰٫۰)٬ و مختصات خانه‌ی پایین سمت راست (۹٫۱۱) است. چند زیرجدول (زیر مستطیل از خانه‌ها)٬ شامل خانه‌ی (۷٫۵) است؟ (بدیهی است که خانه‌ی (۷٫۵) به تنهایی و کل جدول٬ هرکدام یک زیرجدول محسوب می‌شوند.)

  1. ۷۳۵
  2. ۱۱۲۰
  3. ۱۰۰۸
  4. ۱۲۶۰
  5. ۱۲۰۰

پاسخ

گزینه‌ی (3) درست است.

برای این که یک زیرمستطیل شامل خانه‌ی (7,5) باشد هر ضلع آن در بازه‌ی مورد پذیرش خود انتخاب شود.

در نتیجه برای ضلع سمت راست زیرمستطیل 7 حالت، ضلع چپ 6 حالت، ضلع بالا 8 حالت و ضلع پایین 3 حالت داریم. پس طبق اصل ضرب $7\times6\times8\times3=1008$ زیرمستطیل شامل خانه‌ی (7,5) وجود دارد.


ابزار صفحه