المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۷:سوال ۲

سوال ۲

هر سال، هر نهنگی که متوجه شود هیچ نهنگ زنده‌ای را دوست ندارد، خودکشی می‌کند. شکل روبه‌رو یک جامعه از نهنگ‌ها را نشان می‌دهد. اگر نهنگ $A$ به $B$ پیکان داشته باشد، یعنی $A$٬ $B$ را دوست دارد.

چند سال طول می‌کشد تا همه‌ی این نهنگ‌‌ها خودکشی کنند؟

  1. ۸
  2. ۹
  3. ۱۰
  4. ۱۱
  5. هیچ‌کدام

پاسخ

گزینه‌ی (۵) درست است.

نهنگ 3 در سال اول خودکشی می‌کند زیرا هیچ یالی به بیرون ندارد(هیچ کسی را دوست ندارد). سال دوم نهنگ 4 خودکشی می‌کند و … اما هیچ‌گاه همه نهنگ‌ها خودکشی نخواهند کرد. زیرا نهنگ‌های 8 و 9 و 7 به صورت یک دور هستند و به دلیل اینکه رابطه دوست داشتن این سه نهنگ به صورت متوالی و به هم پیوسته است هیچ گاه هیچ‌کدام از آنها خودکشی نخواهد کرد. (زیرا همیشه کسی وجود دارد که مورد علاقه آنها باشد) در نتیجه گزینه ه جواب صحیح است.


ابزار صفحه