المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۷:سوال ۱

سوال ۱

یک عدد را متفرقه می‌نامیم هرگاه تمام ارقامش متفاوت باشند و صفر در ارقامش ظاهر نشده باشد. اعداد ۱۲۴، ۴۸۲۱، ۵۹۶۷۸۳، … مثالهایی از اعداد متفرقه‌اند. عمل «دوران»روی یک عدد متفرقه به این صورت است که رقم یکان آن عدد را برداشته و در سمت چپ آن عدد قرار می‌دهیم. مثلاَ اعداد ۱۲۴، ۴۸۲۱ و ۵۹۶۷۸۳ با این عمل به ترتیب به اعداد ۴۱۲، ۱۴۸۲ و ۳۵۹۶۷۸ تبدیل می‌شوند. تمام اعداد سه رقمی متفرقه را روی یک تخته نوشته و سپس عمل «دوران» را روی همه‌ی این اعداد اعمال می‌کنیم. جمع اعداد حاصل چقدر است؟

  1. ۵۵۵۰۰۰
  2. ۴۰۴۵۹۵
  3. ۴۹۸۹۴۵
  4. ۴۹۴۵۵۰
  5. ۴۹۴۹۴۹

پاسخ

این سوال حذف شده است.


ابزار صفحه