المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۷:سوال ۳

سوال ۳

نمایندگان شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشت، مورد بازجویی قرار گرفتند. اظهارات آنان بدین شرح است:

  • شرکت $A$: شرکت $B$ گوشت فاسد به مردم می‌دهد.
  • شرکت $B$: شرکت $A$ گوشت فاسد به مردم می‌دهد.
  • شرکت $C$: شرکت‌های $A$ و $B$ هردو، گوشت فاسد به مردم می‌دهند.
  • شرکت $D$: از بین شرکت ما و شرکت $A$ حداقل یکی گوشت فاسد به مردم می‌دهد.

نماینده‌ی هر شرکتی که از گوشت فاسد استفاده می‌کند، از آنجا که آدم بدی است، همواره دروغ می‌گوید. همچنین٬ نماینده‌ی شرکتی که گوشت سالم به مردم می‌دهد همواره راست می‌گوید. چند شرکت از گوشت فاسد استفاده می‌کنند؟

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. نمی‌توان با اطمینان پاسخ گفت.

پاسخ

گزینه‌ی (۲) درست است.

شرکت $D$ ادعا می‌کند که از بین شرکت آن‌ها و شرکت $A$ حداقل یکی گوشت فاسد می‌دهد. اگر خود شرکت $D$ گوشت فاسد عرضه کرده باشد پس ادعایی که کرده درست بوده و به همین دلیل به تناقض می‌رسیم. پس شرکت $D$ راست‌گو است. در نتیجه طبق ادعای او شرکت $A$ دروغگو است. به همین دلیل ادعای او نیز رد شده و شرکت $B$ راستگو خواهد بود. شرکت $C$ هر دو شرکت $A$ و $B$ را دروغگو خوانده که ادعایی دروغ است بنابراین شرکت C نیز دروغگو است. پس دو شرکت $B$ و $D$ راستگو هستند. و گزینه ب صحیح است.


ابزار صفحه