المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۷:سوال ۱۰

سوال ۱۰

در شکل زیر هر کدام از مهره‌های داخل صفحه یک مهره‌ی ماهی است. مهره‌ی ماهی در صفحه سُر می‌خورد. یعنی در یکی از ۴ جهت حرکت می‌کند تا به یک خانه‌ی پُر برسد و در خانه‌ی خالی قبل از خانه‌ی پُر متوقّف می‌شود. قوانین بازی به شرح زیر است:

• سفید برنده است اگر یک مهره‌اش را به سطر آخر (پایین) برساند.

• سیاه برنده است اگر یک مهره‌اش را به سطر اوّل (بالا) برساند.

• خانه‌های سیاه و خانه‌هایی که مهره‌ای در آنها هست، پُر هستند.

• هرکس که نوبتش است، باید یکی از مهره‌هایش را جابه‌جا کند.

• کسی حق ندارد عکس حرکت قبلش را انجام دهد.

• سفید اوّل بازی می‌کند.

اگر هر دو نفر به بهترین نحو بازی کنند، کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟

  1. سفید، با انجام حداکثر ۴ حرکت می‌برد.
  2. سیاه، می‌تواند طوری بازی کند که سفید نتواند در ۴ حرکت ببرد ولی سفید با حدّاکثر ۶ حرکت می‌برد.
  3. سیاه، با انجام حدّاکثر ۴ حرکت می‌برد.
  4. سفید، می‌تواند طوری بازی کند که سیاه نتواند در ۴ حرکت ببرد ولی سیاه با حدّاکثر ۶ حرکت می‌برد.
  5. هیچ‌کدام

پاسخ

گزینه‌ی (۲) درست است.

حالات مختلف را در این مسئله بررسی می‌کنیم تا استراتژی برد به‌دست آید:

فرض کنید که ستون‌ها را از سمت چپ و سطرها را از بالا شماره‌گذاری کرده و همچنین هر گروه از نهنگ‌ها را از سمت چپ با 1 تا 5 شماره‌گذاری کرده‌ایم. نفر اول مهره‌ی 5 خود را به پایین سر می‌دهد. نفر دوم اگر مهره‌ی 5 خود را سر دهد در دو مرحله‌ی بعد خواهد باخت. اگر مهره‌ی 2، 3 یا 4 خود را سر دهد در مرحله‌ی بعد نفر اول همان مهره را به پایین سر می‌دهد و در دو مرحله‌ی بعد خواهد باخت. پس بهترین حرکت، سر دادن مهره‌ی 1 به بالا خواهد بود. در اینصورت نفر اول مهره‌ی 2 خود را به پایین سر می‌دهد.

در این وضعیت نفر دوم اگر مهره‌ی 2 تا 5 خود را سر دهد، نفر اول در دو مرحله می‌تواند برنده شود. در نتیجه تنها می‌تواند مهره‌ی 1 را به چپ یا راست سر دهد (نمی‌تواند به پایین سر دهد چون حرکت تکراری است). حال نفر اول مهره‌ی 2 خود را به چپ سر می‌دهد و سپس در دو مرحله‌ی بعدی می‌تواند برنده‌ی بازی شود.

پس نفر اول می‌تواند در شش مرحله برنده بازی باشد.


ابزار صفحه