المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۴:سوال ۳

سوال ۳

برای کدام یک از مقادیر $n$ می‌توان اعداد ۱ تا $n$ را به دو دسته تقسیم کرد که مجموع اعداد هر دسته برابر باشد؟

  1. ۲۰۰۳
  2. ۲۰۰۲
  3. ۱۳۸۲
  4. ۱۰
  5. ۹

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

شرط لازم آن است که مجموع اعداد از ۱ تا $n$ یعنی $\frac{n(n+1)}{2}$ زوج باشد٬ به عبارت دیگر $n(n+1)$ مضرب ۴ باشدو آن موقعی است که یکی از دو عدد $n$ و یا$(n+1)$ مضرب ۴ باشد. در بین گزینه‌ها فقط به‌ازای $n=2003$ حاصل $n(n+1)$ مضرب ۴ می‌شود.


ابزار صفحه