المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۲:سوال ۲

سوال ۲

می‌خواهیم خانه‌های جدول زیر را به سه رنگ چنان رنگ‌آمیزی کنیم که هیچ دو خانه‌ای که مجاورند، (یعنی ضلع مشترک دارند) هم‌رنگ نباشند. حداقل چند خانه باید رنگ‌آمیزی شود تا رنگ بقیه‌ی خانه‌ها به‌طور یکتا مشخص شود؟‎

  1. ‎۳
  2. ۴
  3. ۵
  4. ۶
  5. ۷

پاسخ

گزینه (؟) درست است.

اگر خانه‌های مجود در خانه‌های قطر اصلی را به ترتیب با رنگ‌های ۲٬۱ و ۳ رنگ‌آمیزی کنیم سایر خانه‌ها به ناچار رنگ‌هایی پیدا می‌کنند که به صورت لاتین در جدول نمایش داده شده‌اند.


ابزار صفحه