المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۱:سوال ۹

سوال ۹

‎۹‎ لامپ در سه ردیف سه‌تایی قرار دارند. آن‌ها را با رنگ‌های قرمز، سبز، آبی، و زرد رنگ می‌کنیم. می‌دانیم:

  • در یک ردیف یا ستون، هیچ دو لامپی هم‌رنگ نیستند.
  • لامپ وسط قرمز است.
  • دقیقاً یک لامپ سبز است.

حداقل تعداد لامپ‌های آبی چند است؟

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

در کل جدول حداکثر سه لامپ قرمز٬ سه لامپ زرد و یک لامپ سبز موجود است٬ بنابراین وجود دو لامپ آبی الزامی است. مطابق جدول زیر وجود دو لامپ آبی کافی است.


ابزار صفحه