المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۱:سوال ۷

سوال ۷

تعداد زوج‌عددهای دودویی حداکثر ‎۷رقمی که مجموع آن‌ها برابر ‎۱۰۱۰۱۰۱۰‎ است چه‌قدر است؟ دقت کنید که در این شمارش، مثلاً زوج‌عددهای ‎$10100000$‎ و ‎$00001010$‎ یک‌بار محسوب می‌شود.

  1. ۴۲
  2. ۴۳
  3. ۴۴
  4. ۸۵
  5. ۸۷‎

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

ارزش عدد ۱۰۱۰۱۰۱۰‎ در مبنای ۱۰ برابر ۱۷۰ می‌باشد٬ در حالی که یک عدد هفت رقمی در مبنای ۲ حداکثر ارزشی برابر ۱۲۷ می‌تواند داشته باشد. اگر هر دو عددی که مجموعشان برابر ۱۷۰ می‌شود را مکمل هم بنامیم٬ آنگاه مکمل ۱۲۷ عدد ٬۴۳ مکمل ۱۲۶ عدد ۴۴ و … و بالاخره مکمل ۸۵ خود ۸۵ می‌شود. همه‌ی زوج‌های اشاره شده در مبنای دو که تعداد آن‌ها برابر $85-43+1$؛ یعنی ۴۳ می‌باشد٬ در مبنای ۲ حداکثر ۷ رقمی هستند در حالی که سایر زوج‌های مکمل مثل ۴۰ و ٬۱۳۰ یکی از مولفه‌هایشان در مبنای ۲ هشت رقمی بوده و قابل قبول نیستند.


ابزار صفحه