المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۰:سوال ۴۱

سوال ۴۱

دنباله‌ی ‎$3,1,5,2,7,6,8,9,10$‎ را در نظر بگیرید. در هر مرحله می‌توانیم چهار عنصر متوالی دنباله را در نظر بگیریم و مکان زوج اول را با زوج دوم این چهارتایی عوض کنیم، مثلاً از روی دنباله‌ی فوق و با در نظر گرفتن چهار عدد مجاور ‎$1,5,2,7$‎، می‌توان دنباله‌ی ‎$3,2,7,1,5,6,8,9,10$‎ را به‌دست آورد.

آیا با انجام تعداد دل‌خواهی از اعمال فوق می‌توان از دنباله‌ی بالا به دنباله‌ی ‎$1,2,3,4,5,6,7,8,9,10$‎ رسید؟

پاسخ

دنباله‌ی داده شده عدد ۴ را ندارد ولی دنباله‌ی مطلوب عدد ۴ دارد.


ابزار صفحه