المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۰:سوال ۴۰

سوال ۴۰

‎۹‎ نقطه روی محیط یک دایره قرار دارند. دو نفر بازی زیر را انجام می‌دهند:

هر بازی‌کن در نوبت خود دو نقطه که قبلاً به هم وصل نشده باشد را به هم متصل می‌کند، به‌طوری‌که وتر رسم شده وترهای قبلی را در داخل دایره قطع نکند.

آیا بازی‌کن دوم می‌تواند طوری بازی کند که حتماً برنده شود؟ (توجه کنید که از یک نقطه می‌توان چند وتر رسم کرد‎.‎)

پاسخ

در صورت سوال تعریف نفر برنده مشخص نشده است.


ابزار صفحه