المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۰:سوال ۴۲

سوال ۴۲

دو نفر بازی زیر را با ظرفی که شامل ‎۱۳۷۸‎ عدد کشمش است انجام می‌دهند:

هر بازی‌کن در نوبت خود می‌تواند ‎۱‎ یا ‎۳‎ یا ‎۵‎ کشمش بردارد. بازی‌کنی که آخرین کشمش (یا کشمش‌ها) را بردارد بازنده است. آیا بازی‌کن اول می‌تواند برنده‌ی این بازی شود؟

پاسخ

بعد از بازی نفر اول تعداد کشمش‌های برداشته شده فرد و بعد از بازی نفر دوم تعداد کل کشمش‌های برداشته‌شده زوج می‌شود. چون ۱۳۷۸ زوج است بنابراین بازی توسط نفر دوم به اتمام می‌رسد و نفر اول برنده می‌شود.


ابزار صفحه