المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۰:سوال ۳۲

سوال ۳۲

در سؤال قبلی چند رشته‌ی متناظر برای ماتریس‌های ‎$16\times 16$‎ وجود دارد؟

  1. $16^{64}$
  2. $2^{16}$
  3. $2^{64}$
  4. $4^{256}$
  5. $4^{16}$‎

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

به ازای هر ماتریس یک و فقط یک رشته به‌دست می‌آید. بنابراین چون تعداد ماتریس‌ها برابر $2^{16\times16}$ یا $2^{64}$ می‌باشد تعداد رشته‌ها نیز همین تعداد خواهد بود.


ابزار صفحه