المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۰:سوال ۳۱

سوال ۳۱

یک ماتریس ‎$M$‎ با درایه‌های صفر و یک و با ابعاد ‎$2^n\times 2^n$‎ موجود است. ‎$S$‎ رشته‌ی متناظر با ماتریس ‎$M$‎ را به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

اگر کلیه‌ی درایه‌های ‎$M$‎ صفر باشد، ‎$S=0$‎ و اگر کلیه‌ی درایه‌های ‎$M$‎ یک باشد، ‎$S=1$‎. در غیر این‌صورت ماتریس را به چهار ماتریس مساوی ‎$M_3$‎، ‎$M_2$‎، $M_1$‎ و ‎$M_4$ (مطابق ماتریس بالا از شکل روبه‌رو) تقسیم می‌کنیم. رشته‌ی $S_i$‎($i=1,2‎, ‎3‎, ‎4$)‎‎ متناظر با ماتریس ‎$M_i$‎ را به‌دست می‌آوریم. سپس ‎$S=2S_1S_2S_3S_4$‎. برای مثال رشته‌ی متناظر ماتریس پایین از شکل روبه‌رو ‎۲۱۰۰۱‎ است.

کدام‌یک از رشته‌های زیر ممکن است رشته‌ی متناظر یک ماتریس صفر و یک باشد؟ ‎ \[ \begin{array}{c c c } ‎1)2022111011111 & 2)2112002000001 & 3)20102102101010 \end{array} \]

  1. ‎۱‎ و ‎۳
  2. ۱‎ و ‎۲
  3. ۱‎ و ‎۲‎ و ‎۳
  4. ۲‎ و ‎۳
  5. هیچ‌کدام‎

پاسخ

گزینه (؟) درست است.

ماتریس متناظر به رشته‌ی ۱ ماتریس زیر می‌باشد.

بعد از ٬۲ چهار عدد یکسان نمی‌تواند باشد٬ پس رشته‌ی ۲ ماتریس متناظر ندارد. ماتریس متناظر به رشته‌ی ۳ نیز تا قبل از مرحله‌ی آخر به شکل زیر می‌باشد که در مرحله‌ی آخر ۱۰ را نمی‌توان در خانه‌ی باقی‌مانده قرار داد:


ابزار صفحه