المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۰:سوال ۲۸

سوال ۲۸

‎۲۳‎ چوب کبریت به‌صورت روبه‌رو چیده شده‌اند.

حداقل چند چوب کبریت باید برداریم تا هیچ مثلثی در شکل باقی نماند؟ (هر پاره‌خط کوچک در شکل یک چوب کبریت است‎(.‎

  1. ۵
  2. ۶
  3. ۷
  4. ۸
  5. ۹

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

با برداشتن هر چوب کبریت حداکثر دو مثلث از بین می‌روند٬ چون ۱۲ مثلث در شکل موجود است پس برداشتن حداقل ۶ چوب کبریت الزامی است. با برداشتن ۶ چوب کبریت مطابق شکل زیر حذف همه‌ی مثلث‌ها امکان‌پذیر است.


ابزار صفحه