المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۰:سوال ۲۷

سوال ۲۷

رقم‌های یک سیستم عددنویسیِ باستانی عبارت‌اند از :

‎$X$‎ با ارزش ‎‎$Y$، ‎۱۰‎ با ارزش ‎$V$‎، ‎۹‎ با ارزش ‎$U$‎، ‎۵‎ با ارزش ‎۴‎ و ‎$I$‎ با ارزش ‎۱‎. هر عدد در این سیستم، از کنار هم قرار گرفتن تعدادی از ارقام فوق تشکیل می‌شود به‌طوری‌که ابتدا ارقام ‎$X$‎ و ‎$Y$‎ به ترتیب دل‌خواه، سپس ارقام ‎$U$‎ و ‎$V$‎ به ترتیب دل‌خواه، و در نهایت ارقام ‎$I$‎ قرار می‌گیرند.

مثلاً، ‎$YXII=9+10+1+1=21$‎ و ‎$VVUVII=5+5+4+5+1+1=21$‎.

برای عدد ‎۱۳‎، چند نمایش مختلف در سیستم فوق وجود دارد؟

  1. ۱۲
  2. ۱۳
  3. ۱۴
  4. ۱۵
  5. ۱۶

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

تمام حالات در جدول زیر مشخص است٬ که مجموع آن‌ها برابر ۱۴ می‌باشد.


ابزار صفحه