المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۰:سوال ۲۹

سوال ۲۹

حروف ‎$b$‎، ‎$a$‎ و ‎$c$‎ را مانند شکل به‌طور متناوب دور یک دایره چیده‌ایم. می‌دانیم که در مجموع ‎۴۸‎ حرف دور دایره قرار داده‌ایم.

سپس از یکی از حروف ‎$a$‎ شروع کرده و در جهت عقربه‌های ساعت حروف را یک در میان حذف می‌کنیم (خود اولین حرف نیز حذف می‌شود) تا در نهایت، دو حرف باقی بماند.

این دو حرف به‌ترتیب نسبت به مبدأ، کدام دو حرف هستند؟

  1. اول ‎$a$‎، بعد ‎$b$‎
  2. اول ‎$c$‎، بعد ‎$a$‎
  3. اول ‎$c$‎، بعد ‎$b$‎
  4. اول ‎$a$‎، بعد ‎$c$‎
  5. اول ‎$b$‎، بعد ‎$c$‎

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

$\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ پس از مرحله‌ی اول: $$bacbac…bac$$

$\quad \quad \quad \quad\quad \quad \quad \quad $ پس از مرحله‌ی دوم: $$abcabcabcabc$$

$\quad \quad \quad \quad\quad \quad \quad \quad $ پس از مرحله‌ی سوم: $$bacbac$$

$\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ پس از مرحله‌ی چهارم: $$abc$$

$\quad \quad \quad \quad\quad \quad \quad \quad $ پس از مرحله‌ی آخر: $$bc$$


ابزار صفحه