المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۰:سوال ۱۳

سوال ۱۳

به چند حالت می‌توان از یک مجموعه‌ی ‎ ۱۰‎عضوی به‌ترتیب سه زیرمجموعه‌ی ‎$A_2$‎، ‎$A_1$‎ و ‎$A_3$‎ را انتخاب کرد به‌طوری که ‎$A_1\cap A_2\cap A_3 = \phi$‎؟ (‎$A_i$ها لزوماً متمایز نیستند‎.(‎

 1. $2^{10}$
 2. $2^{15}$
 3. $3^{10}$
 4. $2^{20}$
 5. $7^{10}$‎

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

هر عضو از آن۱۰ عضو ۷ انتخاب زیر را مستقل از اعضای دیگر می‌تواند داشته باشد:

 1. متعلق به هیچ یک از سه زیرمجموعه نباشد.
 2. فقط متعلق به $A_1$ باشد.
 3. فقط متعلق به $A_2$‎ باشد.
 4. فقط متعلق به ‎$A_3$ باشد.
 5. به $A_1$ و $A_2$‎ متعلق بوده ولی به $A_3$ متعلق نباشد.
 6. به $A_1$ و $A_2$‎ متعلق بوده ولی به $A_2$ متعلق نباشد.
 7. به $A_2$ و $A_3$‎ متعلق بوده ولی به $A_1$ متعلق نباشد.

بنابراین طبق اصل ضرب تعداد حالات ممکن برابر $7^{10}$‎ می‌باشد.


ابزار صفحه